Privacyverklaring


Stichting TanMar, gevestigd te Stolwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65629655, verwerkt jouw persoonsgegevens rechtmatig, netjes en transparant. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor van tevoren bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Via deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Stichting TanMar hier in de praktijk mee omgaat. 

1. Op wie is deze verklaring van toepassing? 

Deze privacyverklaring is van toepassing op cliënten, ouders, verwanten en/of wettelijk vertegenwoordigers en bezoekers van de website van wie Stichting TanMar persoonsgegevens verwerkt. 

2. Hoe worden mijn persoonsgegevens verkregen? 

Stichting TanMar verwerkt persoonsgegevens die u zelf persoonlijk heeft verstrekt tijdens intake of begeleiding zoals contactgegevens of andere (bijzondere) persoonsgegevens. Er zijn ook persoonsgegevens die wij met toestemming van jou hebben opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers. Tijdens en na het bezoek aan onze website worden (noodzakelijke) persoonsgegevens verzameld. 

3. Welk type persoonsgegeven wordt verwerkt? 

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: 

a) achternaam en voornamen; 

b) geboortedatum; 

c) burgerservicenummer (BSN); 

d) e-mailadres; 

e) telefoonnummer; 

f) adresgegevens; 

g) het polisnummer ziektekostenverzekering; 

h) de gegevens van de huisarts; 

i) gegevens over je gezondheid; 

j) financiële gegevens; 

k) IP adres; 

l) Surfgedrag op de website.  

4. Voor welke doelen worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

Stichting TanMar verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van de begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden. 

Ook worden deze persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden en voor informatie waar jij zelf om hebt gevraagd. Voor het verbeteren van kwaliteit van dienstverlening en onze bedrijfsvoering gebruiken wij persoonsgegevens, daar waar mogelijk anonimiseren wij deze. Na jouw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij persoonsgegevens voor PR-doeleinden en Social Media. 


 5. Op basis van welke grondslag worden mijn persoonsgegevens verwerkt? 

Stichting TanMar verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a) Toestemming van jou/van betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit inbreuk doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voor de intrekking; 

b) Uitvoering van (begeleidings)overeenkomst of de voorbereiding hierop; 

c) Wettelijke verplichtingen die voortkomen uit onder andere de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, zoals de verplichting tot het bijhouden van dossier en registreren van het Burgerservicenummer; 

d) Een gerechtvaardigd belang, zoals het verbeteren van kwaliteit, organisatie en bedrijfsvoering 

6. Met wie worden mijn persoonsgegevens gedeeld? 

Stichting TanMar kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Stichting TanMar persoonsgegevens verwerken. Stichting TanMar sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Een voorbeeld hiervan is het elektronisch cliëntdossier Zilliz van leverancier Landmerc+, waar Stichting TanMar een verwerkersovereenkomst mee heeft gesloten. 

Stichting TanMar deelt alleen persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding nodig is of vanuit een wettelijke verplichting. Stichting TanMar deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijvoorbeeld bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

Binnen Stichting TanMar kunnen zonder toestemming van jou persoonsgegevens worden gedeeld, voor zover dat voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk is. Persoonsgegevens die onze medewerkers hebben ontvangen in de uitoefening van hun beroep vallen onder de (wettelijke) geheimhoudingsplicht van de zorgverlener. 

7. Worden mijn persoonsgegevens buiten de EER verwerkt? 

Stichting TanMar geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Stichting TanMar ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

8. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Stichting TanMar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Stichting TanMar hanteert de volgende bewaartermijnen: 

a. Dossiergegevens Wmo: ten minste 15 jaar; 

b. Dossiergegegevens Wet langdurige zorg; ten minste 20 jaar; 

c. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar 

 

9. Gebruik van camerabeelden.

Bij Stichting TanMar zijn camera’s geïnstalleerd en/of gebruikt ten behoeve van onderstaande doelen:

  • De camera’s worden gebruikt ter bescherming van de cliënten, bezoekers en werknemers;
  • De camera’s worden gebruikt ter bescherming van de eigendommen van de cliënten, bezoekers en werknemers;
  • De camera’s worden gebruikt ten behoeve van veilige en persoonsgerichte zorg

Deze beelden worden enkel geraadpleegd in geval van situaties die vragen om herbeoordeling. Beelden worden opgeslagen op een harde schijf. Na maximaal een twee schrijven de beelden zichzelf automatisch over. Voor meer informatie verwijzen wij naar het camerabeleid van Stichting TanMar. Deze is op te vragen bij de directie.

10. En als er een datalek plaatsvindt? 

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Stichting TanMar heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen. Als zich desondanks een datalek voordoet dan onderzoeken en registreren wij het incident. Indien nodig informeren bij de betrokkene en doen melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Wijzigen van deze privacyverklaring 

Stichting TanMar kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Stichting Tanmar gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen. 

12. Functionaris voor de gegevensverwerking 

Stichting TanMar heeft een functionaris voor de gegevensverwerking die erop toe ziet dat de Algemene verordening gegevensbescherming worden nageleefd binnen onze organisatie. 

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming: 

T.M. Bourguignon – Voet 

Mail: info@stichtingtanmar.nl 

Tel: 06-40019051 

13. Rechten, vragen en klachten; waar kan ik terecht? 

Je hebt het recht Stichting TanMar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kun je contact opnemen met Stichting TanMar door een e- mailbericht te sturen naar info@stichtingtanmar.nl. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van het verzoek en vaststelling van uw identiteit. 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Stichting TanMar persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen met Stichting TanMar door een e-mailbericht te sturen naar info@stichtingtanmar.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens


 

MEER INFORMATIE / AANMELDEN? BEL 06 407 67 427 OF KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST